Norrlands Nations nya styrelse HT 15!

God kväll allesammans!

Idag har Norrlands Nation haft årsmöte. Detta året har varit ett lyckat år för nationen. Inte minst för att man lyckades öka medlemsantalet så pass att Norrlands nu är den tredje största nationen på Campus, utan också för att det har varit så många underbara människor som har hjälpt till att göra detta år lite bättre. Tack för detta året!

Vi vill härmed välkomna den nya styrelsen som röstades in och vi vet att de kommer att göra ett minst lika bra arbete. Lycka till!

Qurator: Josefine Smith
Proqurator: Julia Johansson
NK-representant: Madeleine Bergman
NK-representant: Anna Berneryd
Pubsame: Emelie Rydström
Pubsame: Ida Nordmark
Idråttsmästare: Nina Lundkvist
Idråttsmästare/Renkapten: Jacqueline Aaby
Kultpalt: Ryan Everson
Kultpalt: Victor Svensson
Ärkefesting: Ellen Larsson
Ärkefesting: Nikki Grönborg
Cybernåjd/Skriftställare: Emilia Saarnak
Skattmas/Renskötare: Zeb Herlin
Kåtansvarig: Linn Kaisajuntti
Suppleant: Jerry Hytinkoski

Valberedningens förslag till nästa termins nya styrelse!

Som Qurator har vi i valberedningen valt Josefine Smith. Med sina tidigare erfarenheter som vice ordförande i Norrlands nation anser vi i valberedningen att Josefine nu kan ta huvudansvaret. Josefine delade med sig många bra visioner under sin intervju som vi anser kommer gynna Norrlands nation. Med sin positivitet kommer hon leda nationen i rätt riktning.
As Qurator we have in the nomination comittee chosen Josefine Smith. With her earlier experience as vice president in Norrlands nation we in the nomination comittee consider that Josefine can take full responsibility. Josefine shared many visions during her interview that we consider will favoring Norrlands Nation. With her positivity she will lead the nation in the right direction.

Som Proqurator har vi i valberedningen valt Julia Johansson. Julia kommer att komplettera Josefine som hennes högra hand och vi tror och hoppas att dessa två kommer utveckla dessa poster som inte tidigare lyfts. Tillsammans kommer de att fördela arbetsuppgifterna sinsemellan och leda Norrlands nation framåt.
As Proqurator we have in the nomination comittee chosen Julia Johansson. Julia will complement Josefine as her right hand and we think and hope that these two will improve these posts that haven’t been lifted before. Together they will allocate the tasks between eachother and lead Norrlands nation forward.

Som NK-representanter har vi i valberedningen valt Anna Berneryd och Madeleine Bergman. Med Annas tidigare arbete inom NK anser vi att hon har erfarenheter och nu vill vi ge henne ett större ansvar. Med Madde som sin kompanjon och positiva anda tror vi att de tillsammans kommer representera Norrlands i NK galant.
As NK- representatives we have in the nomination comittee chosen Anna Berneryd and Madeleine Bergman. With Anna’s earlier work in NK with consider that she has experience and want to give her more responsibility. With Madde as her companion and positive spirit we think that they will represent Norrlands in NK excellent together.

Som Sivans-representanter har vi i valberedningen valt Ida Nordmark och Emelie Rydström. Med Idas tidigare erfarenheter i Sivans anser vi i valberedningen att hon ska få fortsätta det exemplariska jobb hon utfört. Nu vid sin sida har valberedningen nominerat Emelie. Tillsammans tror vi att dessa två kommer att utföra ett bra jobb och komplettera varandra.
As Sivans-representatives we have in the nomination comittee chosen Ida Nordmark and Emelie Rydström. With Ida’s earlier experience in Sivans we in the nomination comittee consider that she should continue her excellent work she’s been doing already. Now by her side we have nominated Emelie. Together we think that these two will do an excellent work and complement eachother.

Som Idråttsmästare har vi i valberedningen valt Nina Lundqvist och Jacqueline Aaby. Med Ninas långa erfarenhet inom utskottet och Jackies stora idrottsintresse anser vi att de tillsammans kan blanda gammalt och nytt. Vi tror att dessa två kommer att driva Norrlands sportaktiviteter till nya utmaningar. Vi nominerar även Jackie som Renkapten och vi hoppas hon kommer att leda renarna till segrare.
As Idråttsmästare we have in the nomination comittee chosen Nina Lundqvist and Jacqueline Aaby. With Nina’s long experience and Jackie’s big interest in sports we consider that these two will mix the old with the new. We think that these two will drive Norrlands’ sports activities to new challenges. Vi also nominate Jackie as Renkapten and we hope that she will lead the reindeers to winners.

Som Kultpalter har vi i valberedningen valt Ryan Everson och Victor Svensson. Med Victors tidigare erfarenheter och Ryans engagemang anser vi i valberedningen att dessa killar med deras positiva anda kommer att leda Norrlands kultingar till ytterligare nytänkande och roliga event.
As Kultpalter we have in the nomination comittee chosen Ryan Everson and Victor Svensson.
With Victor’s earlier experience and Ryan’s dedication we in the nomination comittee consider that these guys with their positive spirit will lead Norrlands’ kultingar to further rethinking and fun events.

Som Ärkefästingar har vi i valberedningen valt Ellen Larsson och Nikki Grönborg. Dessa två glada partypinglor kommer att komma in i styrelsen med nytänk och leda Norrlands fester till nya höjder. Med tidigare erfarenheter inom detta område anser vi att dem redan har ett försprång till festingarna.
As Ärkefästingar we have in the nomination comittee chosen Ellen Larsson and Nikki Grönborg. These two happy partygirls will enter the board with rethinking and lead Norrlands’ parties to new heights. With their earlier experience in this area we consider that they have a lead to the party comittee.

Som Cybernåjd & Skriftställare har vi i valberedningen valt Emilia Saarnak. Efter att ha suttit en termin med dessa två poster anser vi i valberedningen att Emilia ska få fortsätta sitt redan exemplariska arbete men även ges en möjlighet till utveckling.
As Cybernåjd and skriftställare we have in the nomination comittee chosen Emilia Saarnak. After sitting a semester with these two posts, we in the nomination committee consider that Emilia should continue her already exemplary work but also provided an opportunity for development.

Som Skattmas & Renskötare har vi i valberedningen valt Zeb Herlin. Med sitt stora kontaktnät och sin sociala kompetens anser vi att Zeb är mest lämpad för att vara renskötare. Zeb kommer även få ansvaret som skattmas då vi i valberedningen anser att han är den personen som är driven att ha en bra ekonomisk struktur. Med sina matematiska talanger och respekt för ekonomi tror vi att Zeb kommer sköta sig galant. Vi tror även att dessa poster inte kommer påverka varandra tidsmässigt.
As Skattmas and Renskötare we have in the nomination comittee chosen Zeb Herlin. With his great contacts and social skills we consider that Zeb is the most suitable to be renskötare. Zeb will also have responsibility as skattmas because we in the nomination comittee think that he is the person who is driven to have a good financial structure. With his mathematic knowledge and respect for economy we think that Zeb will do a terrific job. We also think that these two post won’t affect eachother when thinking about time.

Som Kåtansvarig har vi i valberedningen valt Linn Kaisajuntti. Nu när Norrlands postis ska byggas om anser vi i valberedningen att Linn kommer fungera som en utmärkt projektledare. Linns visioner om Norrlands postis tilltalade valberedningen under intervjun och därför ges hon möjligheten att genomföra dem med resterande styrelses medgivande och hjälpande hand.
As Kåtansvarig we have in the nomination comittee chosen Linn Kaisajuntti. Now that Norrlands’ postis should be rebuilt, we in the nomination committee consider that Linn will serve as an excellent project manager. Linn’s visions about Norrlands’ postis appealed to us during the interview and that is why we give her the opportunity to follow out them with the remaining board’s consent and helping hand.

Med sina tre terminer i Norrlands styrelse, lika många om inte mer i utskottet och som föredetta ordförande i Norrlands så anser vi att Jerry skulle passa utmärkt som supplient. Han kommer att finnas som ett stöd till övriga styrelse och dela med sig av sina erfarenheter på ett utmärkt sätt

With three semesters in Norrlands board and three if not more in a comittee and as former president in Norrlands we in the nomination comittee consider that Jerry should be excellent as suppliant. He is going to be there as a support to the rest of the board and share his experience in a good way.

Ansök till Norrlands styrelse redan idag!

Kika in på vår Facebook för mer information!

Mall affisch kopia 8

Norrlands Nations styrelseposter:

Qurator (ordförande):
Vår hönsmamma/hönspappa, ska se till att allting flyter på som det ska, ser till att alla i styrelsen trivs och får komma till tals. Ordförande tar hand om konflikter utanför och inom styrelsen. Ordförande är Norrlands ansikte utåt och ser till att Norrlands representeras, syns och hörs på möten som exempelvis medlemsföreningsmöten och ordförandetorg. Under styrelsemötena är det ordförandens uppgift att fördela ordet och han/hon ska inte vara rädd för konflikter.

Proqurator (vice ordförande):
Ska sätta sig in i allt för att snabbt kunna ta över om ordförande inte kan delta i möten och liknande. Avlasta ordförande på bästa möjliga sätt. Även han/hon ska vara Norrlands ansikte utåt och delta på andra möten än styrelsemöten. Vice ska vara beredd att ta över ordförandes roll om han/hon inte kan deltaga på möten eller av någon anledning skulle gå ur styrelsen (fram till ny ordförande röstas fram).

NK, Nationskollegiet:
Varje nation har två NK-ansvariga som sitter med i NK’s styrelse. Som NK är din främsta uppgift att anordna Allkårsfestivalen! Läs mer på http://www.allkarsfestivalen.se! NK anordnar även andra event som når ut till de andra nationerna och föreningarna på Campus. Här knyter man kontakter för livet och får ta del av hela campus fest- och aktivitetsliv.

Sivans:
Norrlands representeras av två Sivansansvariga som har huvudansvaret då vi har pub, after school och brunch. De representerar Norrlands i Sivans styrelse och ska uppdatera Norrlands styrelse om sådant som rör Sivans.

Idråttsmästare: 2 personer.
Dessa två personer är tillsammans ansvariga för idråttsutskottet som tillsammans tar hand om Norrlands idrottsrelaterade evenemang, exempelvis innebandyn tillsammans med Pedal och biljardturneringar. Idråttsmästaren ansvarar också för de olika korpturneringarna Norrlands deltar i.
För mer info se: http://norrlands-nation.com/idrattorna/

Kultpalter: 2 personer.
Dessa två personer är tillsammans ansvariga för ett utskott kallat kultingarna. Som kultpalt har man det yttersta ansvaret för evenemangen och man får därefter delegera ut uppgifter till de övriga i utskottet. Kultingarna arrangerar exempelvis Tysklandsresa, tv-spelskväll och olika typer mingelkvällar och jobbsittningen.
För mer info se: http://norrlands-nation.com/kultingarna/

Ärkefesting: 2 personer.
Dessa två personer är tillsammans ansvariga för ett utskott kallat fästningarna. Utskottet står för de mer festliga evenemangen. Ärkefestingarna ska göra sitt bästa för att upprätthålla traditioner vid sittningar och tar med sig större beslut till oss i styrelsen. Arrangerar exempelvis superhero-sittningen och Myggjakten.
För mer info se: http://norrlands-nation.com/festingarna/

Cybernåjd:
Gör affischer, uppdaterar och har hand om hemsidan och forumet.

Skriftställare :
Skriver protokoll under alla styrelsemöten. Skriver ut dagordningen inför varje möte. Lägger ut protokoll efter varje möte. (Slås oftast ihop med en annan post)

Skattmas:
Betalar räkningar, håller koll på posten, har koll på ekonomin. Hjälper till med budgetar inför evenemang. Är tillsammans med ordförande firmatecknare i Norrlands nation.

Kåtansvarig:
Har huvudansvaret över att Norrlands nations lokal ”Postis/Kåtan” underhålls. Detta innebär att det ska vara ordning och reda. Kåtansvarig är även den person som ansvarar för de olika inköpen som behövs till lokalen. Personen ska se till att det blir städat efter varje fest och att turordningen på städlistan följs. Denna person har även huvudansvaret för nycklarna till lokalen.

Renskötare:
Ser till att vi alltid har jobbare till sittningar, pubkvällar, after school, brunch och liknande. Har kontakt med de andra nationerna och upprätthåller den goda relationen till dem.

Väl mött!
/Norrlands Nations styrelse

Norrlands Beerpong Championship!

En beerpong turnering man inte vill missa!
Klicka in på vår Facebook för mer information!

Mall affisch kopia 6

Go to Prague with Norrlands Nation!

Mall affisch kopia 6

For English scroll down
Den 6 maj fyller vi bussen för en oförglömlig resa ut i Europa!
Så åk med Norrlands Nation och upplev den härliga kulturen i Tjeckiens huvudstad Prag!
-Datum: 6-10 Maj. Avfärd kl 22.00 från Pressbyrån
-Pris: 2100kr för ickemedlemmar och 1900kr för medlemmar
-Resa: Vi färdas med buss. Avfärd 22.00 från Pressbyrån 6 maj

– Biljettsläppet är den 30 Mars Kl 11.00 i K-Huset!

-Boende: Prague Square Hostel. Ligger centralt i Prag. Gå gärna in på deras hemsida: @[NjQyMTgzOTU5MjA4MTA3Omh0dHBcYS8vd3d3LnByYWd1ZXNxdWFyZWhvc3RlbC5jb20vOjo=:http://www.praguesquarehostel.com/%5D
I priset ingår: bussresa t/r, tre heldagar i Prag, boende fullt utrustat inkl. frukost, wifi, sänglinne m.m i tre nätter, Prags bästa pubcrawl, guidade turer i staden samt minnen för livet.

Resebeskrivning:
Vi reser ifrån Campus vid pressbyrån 22.00 på onsdagen, resan tar ca 12 timmar så vi räknar med att vara framme strax efter 10.00 på torsdag morgon. Ta med er frukost på bussen så går vi ut och äter lunch när vi är framme i Prag då man checkar in 14.00 på vårat hostel. Dock får vi förvara väskorna på hostelet.
Väl framme finns alla möjligheter att i tre heldagar uppleva den vackra staden Prag på det sätt som passar dig mest. Häng med på en guidad tur eller strosa runt själv! Varför inte ta en god matbit och smaka på den fantastiska ölen på en av Prags härliga restauranger? På kvällen ska vi självklart ut och njuta av Prags nattliv då de enligt vårat hostel ska ha det bästa pupcrawlet i Prag!
Vi åker hem igen på söndag morgon så på söndag kväll återser vi vårt kära campus igen och hinner vila ut inför en ny skolvecka.
Så ta chansen nu och gör något ni kommer att minnas med glädje att ni har gjort resten av livet!
Följ med Norrlands Nation på den första och bästa resa till Prag som någonsin arrangerats!

OBS!
Tänk efter när du köper biljetten för anmälan är bindande och inga pengar returneras om du inte har intyg från läkare.

On May 6 we load the bus for an unforgettable trip to Europe!
So ride with Norrland Nation and experience the glorious culture of the Czech capital Prague!
-Date: May 6 to 10 Departure at 22:00 from the Press Office
-Price: 2100kr for non-members and 1900kr for members
-Resa: We travel by bus. 22:00 Departure from the Pressbyrån on May 6

-We start selling tickets the 30 of march in the K Building!

-Accommodation: Prague Square Hostel. Located in central Prague. Please visit their website: @[NjQyMTgzOTU5MjA4MTA3Omh0dHBcYS8vd3d3LnByYWd1ZXNxdWFyZWhvc3RlbC5jb20vOjo=:http://www.praguesquarehostel.com/%5D

The price includes: bus trip, three full days in Prague, accommodation fully equipped incl. breakfast, wifi, bed linen etc. for three nights, Prague’s best pubcrawl, guided tours of the city and memories for life.

Itinerary:
We travel from campus at the Pressbyrån 22:00 on Wednesday, the trip takes about 12 hours so we expect to be there just after 10:00 on Thursday morning. Take your breakfast on the bus and then we go out and have lunch when we arrive in Prague after checking in 14.00 at our hostel. However, we store the bags at the hostel.
Once there is every possibility that in three full days to experience the beautiful city of Prague in the way that suits you the most. Join us on a guided tour or wander around yourself! Why not take a good bite to eat and taste the amazing beer at one of Prague’s lovely restaurants? In the evening we’ll obviously out and enjoy Prague’s nightlife when according to our hostel to have the best pubcrawl in Prague!
We go back home on Sunday morning so on Sunday night, we see again our beloved campus again and have time to rest before a new school week.

So take your chance now and do something you will remember with joy that you have done the rest of your life!
Follow Norrlands Nation on the first and best trip to Prague ever staged!

NOTE !
Think about when you buy the ticket because the registration is binding and no money is returned if you do not have a certificate from a doctor.

 

A Night for Your Pleasure!

A Night for Your Pleasure

Scroll down for information in english.

Börjar sexlivet bli tråkigt och behöver kryddas till? Är handen en mycket bättre älskare än din partner? Eller vill du bara ha en ovanligt spännande kväll? Då har Norrlands Nation lösningen!

Lördagen den 11/4 har vi bokat Sivans nedervåning för ett fullspäckat sexparty. Vi har hyrt ett företag som kommer dit med sexleksaker som de kommer visa upp, prata om och sälja. Du kommer sedan både kunna köpa diskret/enskilt på plats och beställa hem. Priset för kvällen är 40 kr för medlemmar och 60 kr för icke-medlemmar och i priset ingår en goodiebag från P6 och en god tapastallrik. Du kommer även att kunna köpa drinkar till förmånliga priser. Under kvällen kommer det att bli underhållning med en speciell överraskning och tävlingar med fina priser. För den som inte är sugen på att gå direkt hem med sina eventuella inköp öppnar vi upp Norrlands postis för en mellanfest innan vi går ut på Sivans. Biljettsläppet kommer att ske den 1/4 kl 11 i K-huset. Tveka inte att vara med på denna kärleksfulla afton med campus sexigaste nation!

I samarbete med:
P6lnu – https://www.facebook.com/P6lnu?fref=ts
Lustgården – http://www.lustgardenhalmstad.se/

Norrlands Nation hälsar alla kärleksfullt välkomna! ♥

Is your sexlife starting to get boring? Is your hand a better lover than your partner? Do you want to spice things up in the bedroom? Or do you just want to have a really fun and exiting night with your friends? Then Norrland’s nation has the solution!

We have booked downstairs at Sivans the 11/4 to host a sexparty. We have a vendor who will come with sextoys that she will show, talk about and sell. You can both buy discretely at the place and order to your home. The price is 40 kr for members and 60 kr for non-members and in that price you will include a goodiebag from P6 and snacks in form of tapas. We will also sell special drinks for a low cost. During the evening there will be entertainment with a special surprise and competitions with nice prices. Ticket release will take place 1/4 11.00 in the K-building. If you don’t want to go straight home with your new stuff you can come to Norrlands postis for a middle party before we go out to Sivans. So do not hesitate to be a part of this lovely evening with the sexiest nation on campus!

Greetings with love from Norrlands Nation ♥

Tysklandsresa!

Kolla in vårt event på Facebook för mer information! 10934234_10204294131725689_1391728182_n

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.